کلمه کلیدی: مسمومیت 7 نفر در کاشمر بر اثر مصرف مشروبات الکلی