کلمه کلیدی: مسمومیت ۱۶ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای ارومیه