کلمه کلیدی: مسئولان معتقدند با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد