کلمه کلیدی: مرگ مشکوک مرد جوان در گرمابه
    • حوادث

    مرگ مشکوک مرد جوان در گرمابه

    نام یک زن در آخرین دستنوشته

    مرد 36 ساله زمانی که به گرمابه عمومی در 30 متری جی تهران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته‌ای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده است.