کلمه کلیدی: مرکل: اختلافات میان اروپا و آمریکا در خصوص ایران تاکتیکی است