کلمه کلیدی: مردم در روز قدس معامله قرن را به معادله بی‌هویتی صهیونیستی بدل کردند