کلمه کلیدی: مردم باید «عدالت مالیاتی» را در عمل احساس کنند
  • رئیس قوه قضاییه در دیدار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی:

    مردم باید «عدالت مالیاتی» را در عمل احساس کنند

    رئیس قوه قضاییه، «عدالت مالیاتی» را سنگ زیربنای نظام مالیاتی در کشور توصیف کرد و با بیان اینکه مردم باید این عدالت را در عمل احساس کنند، بر ضرورت تبیین مصارف مالیات در کشور و همچنین ساماندهی نظام مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد.