کلمه کلیدی: محدودیت تردد در اتوبان امام علی برطرف شد