کلمه کلیدی: محاکمه 44 نفر در پرونده شورای شهر تبریز به اتمام رسید