کلمه کلیدی: مجروح شدن در زمین فوتبال / تیراندازی تکذیب شد