کلمه کلیدی: مازنداران
  • صادرات تخم‌مرغ همچنان ممنوع است

    رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ به عراق همچنان ممنوع است، گفت: میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغ‌داری به ۲۵۰۰ تومان رسیده است.

  • تلگراف میرزا

    در یکی از مسافرت‌های‌ ناصرالدین شاه به مازندران هنگامی که مراسم معرفی کارکنان دولت به عمل می‌آمد، شاه قاجار حکمران بارفروش (بابل کنونی) را مخاطب قرار داد.