کلمه کلیدی: لانه گزینی
  • لانه گزینی عجیب مار

    در این فیلم ویدئویی بیننده شاهد خواهد بود که یک جوان الجزایری چگونه ماری زنده را که در موتور اتومبیلش جا خوش کرده است، بیرون می کشد.