کلمه کلیدی: قدردانی ۲۳۵ نماینده مجلس از برگزاری رزمایش «اقتدار ۹۷»