کلمه کلیدی: قایم «موشک» بازی در دریای سرخ / چشم گاوخونی روشن شد