کلمه کلیدی: قانون یارانه‌ها
  • جام جم گزارش می دهد

    سرنوشت مبهم هدفمندی یارانه‌ها

    در حالی که امسال سال پایانی قانون هدفمندی یارانه‌هاست و ضمنا برنامه ششم توسعه بزودی نهایی می‌شود، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها مبهم باقی مانده است.