کلمه کلیدی: فوت یک نفر بر اثر تصادف پراید با اتوبوس سرویس کارکنان