کلمه کلیدی: علیرضا محمدعلی زاده
  • آسیب شناسی وضعیت گردشگری ایران

    یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی در وضعیت موجود گردشگری کشور؛ ابتذال اخلاقی است که چهارمین الویت مقام معظم رهبری در مبارزه با آسیب های اجتماعی کشور است.