کلمه کلیدی: عقرب گزیدگی مردم مناطق گرمسیر را تهدید می کند