کلمه کلیدی: طلاهای شهروندان
  • گنج یابی در مجالس عروسی

    اعضای یک باند سرقت که با شگردی، طلاهای شهروندان را از منازل آن ها سرقت می کردند، در حالی به چنگ قانون افتادند که راز شگفت انگیز آنان مال باختگان را در بهت و حیرت فرو برد.