کلمه کلیدی: طرح عبور آزاد از تنگه هرمز را اجرا می‌کنیم