کلمه کلیدی: صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافت