کلمه کلیدی: شوهر «مهرنوش» را با دستمال گردن خودش خفه کردم!