کلمه کلیدی: شهرام دبیری، رئیس جدید شورای شهر تبریز