کلمه کلیدی: شناسایی 6 کیلومتر لوله انتقال سوخت از خشکی به دریا