کلمه کلیدی: شرایط اخذ معافیت تک فرزندی یا کفالت
    • جامعه

    شرایط اخذ معافیت تک فرزندی یا کفالت

    در برخی از خانواده‌ها فقط یک فرزند پسر وجود دارد با این وجود تک پسر بودن به تنهایی نمی‌تواند موجب این شود که فرد مشمول معافیت تک فرزندی را اخذ کند.