کلمه کلیدی: شایعه به قتل رسیدن امام جمعه نسیم شهر تکذیب شد