کلمه کلیدی: سید احمد خاتمی خطاب به مقامات اروپایی: گور پدر شما با این چک سفید امضایتان