کلمه کلیدی: سوختن کودک 5 ساله تنها به دلیل توهم حاصل از ماده مخدر!