کلمه کلیدی: سهمیه بندی کارت‌های سوخت شخصی تکذیب شد