کلمه کلیدی: سمپاد مساوی موفقیت نیست؛ موفقیت هم مساوی سمپاد نیست