کلمه کلیدی: سفیر ایران در لندن: پیاده روی جلوی سفارت همچنان مسدود است