کلمه کلیدی: سرعت وزش باد در زابل به ۷۶ کیلومتر بر ساعت رسید