کلمه کلیدی: زائران اربعین در مسیر بازگشت استراحت کنند