کلمه کلیدی: ریزش آوار در معدن چمستان به آمل حادثه آفرید