کلمه کلیدی: رسیدگی به 15 میلیون پرونده کار دشواری است