کلمه کلیدی: رای دو بار اعدام قاتل ستایش هنوز امضا نشده است