کلمه کلیدی: راننده ای که جانش را برای حفظ مسافرش به خطر انداخت