کلمه کلیدی: رئیس مجلس جمهوری آذربایجان وارد ارومیه شد