کلمه کلیدی: رئیس جمهور در حال کمک به کارگران ساختمان