کلمه کلیدی: دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده در رابطه با همسایگان
  • دیپلماسی اقتصادی حلقه مفقوده در رابطه با همسایگان

    هرچند اولویتها در سیاست خارجی هرکشور بنابر اصول تعریف شده در روابط بین‌المللی به رده‌های خاصی تقسیم می‌شود ولی نکته‌ای که به شکل تقریبا مشترک در تمامی این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد اولویت بخشی به کشورهای همسایه است.