کلمه کلیدی: دولت با اصلاحات مصوبه ترخیص خودرو موافقت کرد