کلمه کلیدی: دلیل تیراندازی بامدادی در بزرگراه شهید آوینی پایتخت