کلمه کلیدی: دستگیری سارقان خودروهای خارجی از انبار یک سازمان اقتصادی