کلمه کلیدی: درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخابات مجلس ممنوع شد