کلمه کلیدی: دخالت در امور داخلی کشورها، رکن دوم سیاست آمریکا بدل شده است