کلمه کلیدی: دبیرکل سازمان ملل نسبت به قانون گریزی آمریکا موضع گیری کند