کلمه کلیدی: دانشجویان رشته پزشکی
  • افت تحصیلی، دلیل اصلی مراجعه دانشجویان پزشکی به مراکز مشاوره

    افت تحصیلی و مشکلات روحی و روانی پای دانشجویان پزشکی را به مراکز مشاوره باز کرده است. طولانی شدن دوره تحصیل، بی‌علاقگی به رشته انتخابی و مشکلات زندگی خوابگاهی دست به دست هم داده تا دانشجویان پزشکی مشتری مراکز مشاوره شوند، به همین دلیل است که معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت می‌گوید بیشترین دلیل مراجعه دانشجویان رشته پزشکی به مراکز مشاوره به دلیل افت تحصیلی و مشکلات روحی و روانی آنهاست.