کلمه کلیدی: دادستان کل کشور: قانون را مطابق سلیقه خود تفسیر نکنیم