کلمه کلیدی: خواهان اجرای کامل تعهدات اروپا درکوتاهترین زمان هستیم