کلمه کلیدی: خطر توقف در معابر لغزنده اطراف رودخانه‌ها